• تجهیزات غیر فعال شبکه
  • تجهیزات فعال شبکه
  • تجهیزات برق وابسته به شبکه

مشخصات، مواد و نحوه حفر چاه ارت

مشخصات، مواد و نحوه حفر چاه ارت

مشخصات، مواد و نحوه حفر چاه ارت

 

در سايتهاي کامپیوتری زمين مناسب از دو بابت حائز اهميت مي‌باشد :


الف ـ حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها

ب ـ هم پتانسيل بودن تجهيزات نصب‌شده در سايت و كاركرد صحيح آنها بخصوص تجهيزات ديجيتال و انتقال ديتا با توجه به بكارگيري تجهيزات کامپیوتری جديد  لازم است به موضوع ارت و روش اجراي اصولي آن اهميت بيشتري داده شود تا در آينده از آسيب رسيدن به نيروي انساني و تجهيزات کامپیوتری پيشگيري شده و از عملكرد صحيح تجهيزات اطمينان داشته باشيم .

 

لزوم استفاده از سيستم ارت :
به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهاي توليد شده در بدنه كه باعث صدمه ديدن دستگاهها و افراد مي‌شود ، همچنين ولتاژهاي بسيار زياد و خطرناك ناشي از برخورد صاعقه با دكلهاي کامپیوتری را بايد در جايي خنثي نمائيم . به همين منظور استفاده از سيستم ارت و حفاظت از تجهيزات بسيار لازم و ضروري است بعلاوه با افزايش استفاده از سيستمهاي ديجيتالي و حساس ، لزوم بازنگري در طراحي ، نصب و نگهداري سيستمهاي حفاظتي گراندينگ وجود دارد. به طور خلاصه اهداف بكارگيري سيستم ارتينگ يا گراندينگ عبارتند از :

الف ـ حفاظت و ايمني جان انسان
ب ـ حفاظت و ايمني وسايل و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي
ج ـ فراهم آوردن شرايط ايده‌ال جهت كار
د ـ جلوگيري از ولتاژ تماسي
ه ـ حذف ولتاژ اضافي
و ـ جلوگيري از ولتاژهاي ناخواسته و صاعقه
ز ـ اطمينان از قابليت كار الكتريكي

 

الف ـ انتخاب محل چاه ارت :
چاه ارت را بايد در جاهايي كه پايين‌ترين سطح را داشته و احتمال دسترسي به رطوبت حتي‌الامكان در عمق كمتري وجود داشته باشد و يا در نقاطي كه بيشتر در معرض رطوبت و آب قرار دارند مانند زمينهاي چمن ، باغچه‌ها و فضاهاي سبز حفر نمود.

 

ب- عمق چاه :
با توجه به مقاومت مخصوص زمين ، عمق چاه از حداقل 4 متر تا 8 متر و قطرآن حدودا 80 سانتيمتر مي تواند باشد. در زمين هايي كه با توجه به نوع خاك داراي مقاومت مخصوص كمتري هستند مانند خاكهاي كشاورزي و رسي عمق مورد نياز براي حفاري كمتر بوده و در زمينهاي شني و سنگلاخي كه داراي مقاومت مخصوص بالاتري هستند نياز به حفر چاه با عمق بيشتر مي باشد. براي اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك از دستگاههاي خاص استفاده مي گردد. در صورتي كه تا عمق 4 متر به رطوبت نرسيديم و احتمال بدهيم در عمق بيشتر از 6 متر به رطوبت نخواهيم رسيد نيازي نيست چاه را بيشتر از 6 متر حفر كنيم . بطور كلي عمق 6 مترو قطر حدود 80 سانتيمتر براي حفر چاه پيشنهاد مي گردد. محدوده مقاومت مخصوص چند نوع خاك در جدول زير آمده است.

 

نوع خاكمقاومت مخصوص زمين ( اهم متر )
باغچه‌اي5 الي 50
رسي8 الي 50
مخلوط رسي ، ماسه‌اي و شني25 الي 40
شن و ماسه60 الي 100
سنگلاخي و سنگي200 الي 10000

 

ج ـ مصالح مورد نياز :

مصالح مورد نياز و مشخصات آن براي اجراي چاه در جدول زير آمده است.

رديفنوع جنستوضيحات
1سيم مسي نمره 50 متر7 رشته
2كابلشو نمره 50جهت اتصال سيستم ارت به شينه داخل سايت
3لوله پلي اتيلن 10 اتمسفربراي ايجاد پوشش عايق روي سيم مسي در محوطه و محل تردد
4شينه مسي به ابعاد 3*30*250 ميليمتربراي نصب در داخل سايت و اتصال دستگاهها به آن
5صفحه مسي 5.*50*50مورد استفاده در چاه
6بست سيم به صفحه مسيبه منظورمحكم كردن اتصال سيم روي صفحه مسي
7بنتونيت اكتيو كيلوبرای پرکردن چاه
 

 

نکته : صفحه مسي به ابعاد 5/.*40*40 سانتيمتر براي مناطق شمالي كشور و 5/0*50*50 سانتيمتر براي مناطق نيمه خشك مانند تهران و 5/0*70*70 سانتيمتر براي مناطق كويري استفاده شده باشد . از صفحه مسي با ضخامت 3 يا 4 ميليمتر نيز مي توان استفاده نمود.

 
د - اتصال سيم به صفحه مسي :
اتصال سيم به صفحه مسي بسيار مهم مي باشد و هرگز و در هيچ شرايطي نبايد اين اتصال تنها با استفاده از بست ، دوختن سيم به صفحه و يا برقرار گردد.بلكه حتما بايد سيم به صفحه جوش داده شود و براي استحكام بيشتر با استفاده از 2 عدد بست سيم به صفحه بسته شده و محكم گردد.
براي جوش دادن قطعات مسي به يكديگر از جوش برنج يا نقره استفاده شود و در صورت عدم دسترسي به اين نوع جوش از جوش (
Cad weld) استفاده گردد . 

 

ه - حفر چاه ارت :

با توجه به شرايط جغرافيايي منطقه چاهي با عمق مناسب و در مكان مناسب (با توجه با راهنماي انتخاب محل چاه ارت ) حفر گردد. شياري به عمق 60سانتيمتر از چاه تا پاي دكل براي مسير سيم چاه ارت تا برقگير روي دكل همچنين براي سيم ارت داخل ساختمان حفر نمائيد. در صورتي كه مسير 2 سيم مشترك باشد بهتر است مسير دو سيم ايزوله گردند. همينطور مسير سيمها بايد كوتاهترين مسير بوده و سيم ميله برقگير و ارت حتي الامكان مستقيم و بدون پيچ و خم باشد و نبايستي خمهاي تند داشته باشد و در صورت نياز به خم زدن سيم در طول بيش از 50 سانتيمتر انجام گردد.


و - پر نمودن چاه ارت :
1

-  حدود 20 ليتر محلول آب و نمك تهيه و كف چاه ميريزيم بطوريكه تمام كف چاه را در برگيرد بعد از 24 ساعت مراحل زير را انجام مي دهيم.

2-به ارتفاع 20 سانتيمتر از ته چاه را با خاك رس و يا خاك نرم پر مينمائيم.

3- به مقدار لازم (حدود 450كيلو گرم معادل 15 كيسه 30 كيلو گرمي)بنتونيت را با آب مخلوط كرده و بصورت دوغاب در مياوريم و مخلوط حاصل را به ارتفاع 20 سانتيمتر از كف چاه ميريزيم هر چه مخلوط حاصل غليظ تر باشد كيفيت كار بهتر خواهد بود.

4-صفحه مسي را به 2 سيم مسي نمره 50 جوش ميدهيم اين سيمها يكي به ميله برقگير روي دكل و ديگري به شينه داخل ساختمان خواهد رفت بنابراين طول سيم ها را متناسب با طول مسير انتخاب مي نمائيم.

5- صفحه مسي را بطور عمودي در مركز چاه قرار مي دهيم

6- اطراف صفحه مسي را با دوغاب تهيه شده تا بالاي صفحه پر مي نمائيم

7- لوله پليكاي سوراخ شده را بطور مورب در مركز چاه و در بالاي صفحه مسي قرار مي دهيم و داخل لوله پليكا را شن ميريزيم تا 50 سانتيمتر از انتهاي لوله پر شود اين لوله براي تامين رطوبت ته چاه مي باشد و در فصول گرم سال تزريق آب از اين لوله بيشتر انجام گردد. لازم بذكر است در مواردي كه چاه ارت در باغچه حفر شده باشد و يا ته چاه به رطوبت رسيده باشد و يا كلا در جاهايي كه رطوبت ته چاه از بالاي چاه يا از پايين چاه تامين گردد نيازي به قراردادن لوله نمي باشد .


8- بعد از قراردادن لوله پليكا به ارتفاع 20 سانتيمتر از بالاي صفحه مسي را با دوغاب آماد شده پر مينمائيم.

9-الباقي چاه را هم تا 10 سانتيمتر بر سر چاه مانده ، با خاك معمولي همراه با ماسه يا خاك سرند شده كشاورزي پر مي نمائيم و 10 سانتيمتر از چاه را براي نفوذ آب باران و آبهاي سطحي به داخل چاه با شن و سنگريزه پر مي نمائيم . روئ چاه مخصوصا در مواقعي كه از لوله پوليكا استفاده نمي گردد نبايد آسفالت شده و يا با سيمان پر گردد.10-داخل شيار هاي حفاري شده را با خاك سرند شده كشاورزي يا خاك نرم معمولي و يا خاك معمولي مخلوط با بنتونيت پر نمائيد .

 

چاه ارت
نویسنده : بهمن طلاچیان
۱۳۸۹ دوشنبه ۱ آذر
نام:
مجید اکبری
پست الکترونیکی: نظر:
سلام خسته نباشید برای یک مجموعه کارخانه تولیدی آیا از فوندانسیون میتوان استفاده کرد وارت را به فنداسون اتصال داد باتشکر
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ بهمن -
09:58:50 - ۲۳۵
نام:
زره‌پوش
پست الکترونیکی: نظر:
سلام و ممنون مهندس
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ بهمن -
19:11:39 - ۲۳۴
نام:
رامین اکران
پست الکترونیکی: نظر:
واقعا دست شما درد نکنه مهندس عزیز لطفا در مورد چاه ارت شبکه که با استفاده ار میله ارت کار میکنند مطالب بگذارید.ممنون
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۲ مهر -
17:20:09 - ۲۳۲
نام:
محمود فرامرزی برق نورآباد ممسنی
پست الکترونیکی: نظر:
خیلی متشکرم از توضیحات ارزنده شما در مورد چاه ارت. اگر میشه در مورد ارت ایستگاه دیسباچینگ مطلب بفرستید
۱۳۹۵ سه شنبه ۳۰ شهريور -
02:41:33 - ۲۳۱
نام:
محمود فرامرزی برق نورآباد ممسنی
پست الکترونیکی: نظر:
خیلی متشکرم از توضیحات ارزنده شما در مورد چاه ارت. اگر میشه در مورد ارت ایستگاه دیسباچینگ مطلب بفرستید
۱۳۹۵ سه شنبه ۳۰ شهريور -
02:41:22 - ۲۳۰
نام:
محمود فرامرزی
پست الکترونیکی: نظر:
خیلی متشکرم از توضیحات ارزنده شما
۱۳۹۵ سه شنبه ۳۰ شهريور -
02:37:12 - ۲۲۹
نام:
محمود فرامرزی
پست الکترونیکی: نظر:
خیلی متشکرم از توضیحات ارزنده شما
۱۳۹۵ سه شنبه ۳۰ شهريور -
02:37:01 - ۲۲۸
نام:
حسیسن
پست الکترونیکی: نظر:
عالیه ممنون
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۷ خرداد -
23:12:11 - ۲۱۷
نام:
حسیسن
پست الکترونیکی: نظر:
عالیه ممنون
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۷ خرداد -
23:11:57 - ۲۱۶
نام:
قشقاوی
پست الکترونیکی: نظر:
با سلام برای طراحی سیستم ارتینگ یک ملک 5 طبقه بایددو سیم ارت به چاه ارت برد که یکی برای تابلو اصلی ساختمان و دیگری برای اسانسور است یا نه ؟همان
۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۰ فروردين -
09:41:58 - ۲۱۲
نام:
[جلال بنی هاشمی
پست الکترونیکی: نظر:
با سلام و ارادت من در سال گذشته درمحوطه نزدیک باغچه وتقریبا"دو متری چاه فاضلاب ویلای شخصی در کرج بخاطر پمپ سه فاز چاه نیمه عمیق 60 متری وسایر وسایل برقی یک حلقه چاه ارت با استفاده از یکنفر برقکار ظاهرن صنعتی زدم ولی خاک بنتونیت را بصورت خشک ریخته وچند سطل آب روی بنتونیت ریختو و آنرا پرکردیم .آیا این چاه کاردهی مناسبی میتواند داشته باشد البته بعدا" متوجه شدم که برقکار ادم ناوار وبی مسئولیتی است
۱۳۹۳ سه شنبه ۱۸ آذر -
13:21:45 - ۲۰۶
نام:
bagheri
پست الکترونیکی: نظر:
با سلام.مقاله مختصرومفیدی بود.لطفا راجع به نحوی اندازه گیری مقاومت زمین ودر نهایت اندازه گیری مقاومت سیم ارت ومعرفی چند مدل از دستگاهای اندازه گیری با این کار ارتینگ راذکر کنید.با تشکر./
۱۳۹۳ سه شنبه ۶ آبان -
12:45:22 - ۲۰۳
نام:
فرخ
پست الکترونیکی: نظر:
سلام اقای طلاچیان لطفا در صورت امکان شماره تلفن خود را از طریق پست الکترونیک برایم ارسال نما یید.با تشکر
۱۳۹۳ سه شنبه ۱۶ ارديبهشت -
00:43:10 - ۱۸۹
نام:
مهریار صحت
پست الکترونیکی: نظر:
سپاسگزارم
۱۳۹۲ يکشنبه ۲۹ دي -
15:09:50 - ۱۷۷
نام:
وحید نظام اسلام
پست الکترونیکی: نظر:
از توضیحات همراه با شماتیک مربوط به سیستم ارتینگ. سپاسگزارم
۱۳۹۲ دوشنبه ۱۶ دي -
12:23:08 - ۱۷۳
نام:
وحید نظام اسلام
پست الکترونیکی: نظر:
از توضیحات همراه با شماتیک مربوط به سیستم ارتینگ. سپاسگزارم
۱۳۹۲ دوشنبه ۱۶ دي -
12:23:02 - ۱۷۲
نام:
محسن
پست الکترونیکی: نظر:
واقعآ ممنون.لطفآ اگر اطلاعاتی در رابطه با نحوه ارت کردن کابل های شبکه و تلفن یا این که تجهیزات مخابراتی وکامپیوترها به چاه ارت جداگانه احتیاج دارند یا خیر؟ داریدبه ایمیل من ارسال نمایید.
۱۳۹۲ يکشنبه ۱۰ آذر -
02:24:56 - ۱۶۸
نام:
علی احمدی
پست الکترونیکی: نظر:
هر چه ارت سیم ارت با زمین بیشتر باشه مقاومت چاه پایین تر میاد بنابراین پیشنهاد میشه که سیم ارت از داخل لوله عبور نکنه و لوله پلیکا به صورت مورب از لبه بالایی چاه تا بالای صفحه یا میله ارت قرار داده بشه.
۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۲ آبان -
09:38:17 - ۱۶۵
نام:
shayan
پست الکترونیکی: نظر:
آیا اگر در داخل چاه لوله بتنی هم قرار بدیم اشکالی داره؟
۱۳۹۲ جمعه ۱۷ خرداد -
23:36:40 - ۱۵۸
نام:
مهدی میرجانی
پست الکترونیکی: نظر:
سلام دست شما درد نکنه مطالب خوبی ارائه دادی لطفا اگر در مورد خط کش های الکترنیکی مطالب دارید برایم ارسال کنید
۱۳۹۲ جمعه ۲۳ فروردين -
09:59:32 - ۱۵۴
نام:
جواد چامه
پست الکترونیکی: نظر:
واقعا دست شما درد نکنه از اطلاعاتتون استفاده بردیم
۱۳۹۱ سه شنبه ۱۷ بهمن -
18:46:23 - ۱۵۲
نام:
جواد چامه
پست الکترونیکی: نظر:
واقعا دست شما درد نکنه از اطلاعاتتون استفاده بردیم
۱۳۹۱ سه شنبه ۱۷ بهمن -
18:45:05 - ۱۵۱
نام:
سید حسین رضایی
پست الکترونیکی: نظر:
لطفا به ایمل من مکاتبه بکنید مطالب را
۱۳۹۱ يکشنبه ۱۲ آذر -
18:35:02 - ۱۴۱
نام:
کامیار
پست الکترونیکی: نظر:
سلام آیا سیستم ارت جهت آسانسور نیز الزامی می باشد. با تشکر
۱۳۹۱ دوشنبه ۱ آبان -
20:48:25 - ۱۳۹
نام:
علی
پست الکترونیکی: نظر:
مرسی خوب بود
۱۳۹۱ دوشنبه ۱۷ مهر -
14:00:05 - ۱۳۷
نام:
مسعود
پست الکترونیکی: نظر:
سللم با تشكر از اطلاعاتي كه داديد. در مورد مصالح جديد چاه ارت و اينكه احتمال از بين رفتن صفحه ي مسي در 1 يا 2 سال بعد از حفر چاه كاهش پيدا مي كند اگر مطلبي هست ممنون ميشم اگه ارايه دهيد. با تشكر
۱۳۹۰ يکشنبه ۲۱ فروردين -
17:47:51 - ۸۹
نام:
میثم رئیسی فر
پست الکترونیکی: نظر:
جناب آقای طلاچیان از جناب عالی خواهش می کنم که اگر اطلاعاتی در رابطه با نحوه ارت کردن کابل های شبکه و تلفن دارید به ایمیل بنده ارسال نمایید.و این که آیا این تجهیزات نیاز به چاه جداگانه دارند یا خیر؟
۱۳۸۹ سه شنبه ۲۴ اسفند -
20:59:27 - ۸۷
نام:
کاوع
پست الکترونیکی: نظر:
از مقاله که قرار دادید متشکرم ای کاش راجب چاه ارت شبکه نیز مقاله هی قرار میدادید . متشکرم
۱۳۸۹ پنج شنبه ۱۴ بهمن -
22:32:42 - ۸۶
نام پست الکترونیک نظر
ارسال نظر