Home۱۳۹۷-۴-۱۲ ۱۲:۲۶:۴۳ +۰۰:۰۰

از ما بخواهید.

شرکت پویا پرداز دادمان با کمک تیم حرفه ای بازرگانی خود توانسته با تمام برند های فوق وارد مذاکره شود و یکی از توزیع کنندگان مستقیم این برند ها باشد، که در ادامه، لیست تمام محصولات این شرکت ها را در اختیار شما قرار میدهد.

  • عرضه برندهای برتر – نگزنس، لگراند، اچ پی، سیسکو، کیونپ، پایاسیستم، اچ پی آسیا و …
  • از بهترین منابع خارجی – از بهترین منابع خارجی

  • پاسخگویی مستمر – برای شنیدن صدای شما همواره مشتاقیم
  • گارانتی اصلی – با خیالی آسوده از گارانتی ما بهره ببرید
  • خدمات پشتیبانی – خدمات نصب و کنترل را به ما بسپارید
  • خدمات ۲۴۷ – هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز درخدمت هستیم

افتخار ما.

ايــن شــركت بــا بهــره گيــري از كارشناســان و دانــش آموختــه گــان مجــرب جهــت توســعه و ارتقــاء صــنعت انفورماتيــك كشــور فعاليــت خــود را آغــاز و تــا كنــون ادامــه داده اســت . پويــاپـرداز  بـا اتكـاء بـه بخـش بازرگـاني داخلـي و خـارجي خـود توانسـته اسـت قـدم بـه فراسـوي مرزهـاي ايــران گذاشــته و تكنولــوژي روز اروپــا را بــراي جامعــه بــزرگ انفورماتيــك ايــران بــه ارمغــان آورد . پويا پـرداز بـر ايـن بـاور اسـت كـه فـروش ، پايـان يـك معاملـه نيسـت بلكـه شـروع يـك تعهـد نسـبت بـه خريــدار اســت . بــا عنايــت بــه ايــن موضــوع ، واحــد خــدمات قبــل و بعــد از فــروش همــواره در كنــار واحــد بازرگــاني شــركت ســعي در ارائــه بهتــر خــدمات نســبت بــه مشــتريان محتــرم را دارد.

مشاوره رایگان

آخرین
مقاله.

آشنایی با اجزای پسیو شبکه

به‌طورکلی به‌تمامی تجهیزاتی که عملکرد آن‌ها بدون نیاز به جریان برق باشد تجهیزات پسیو گفته می‌شود مانند: کابل، کیستون، سوکت، داکت، رک و … . در مقابل به تجهیزاتی که نیاز به جریان الکتریکی برق‌دارند نظیر سوئیچ، روتر، سرور و [...]

TS-431X-8G

N120.5TCS

N205.617

پیکتل، پچ كورد ، اتصال نوری، اسپلیترهای فیبر نوری

پچ کوردها و تجهیزات و اتصالات بایستی مطابق استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-B.3 باشد. کانکتورها، پچکوردها و Pigtails پس از ترمینه کردن کابل های OSP، لازم است کابل ها به صورت مجزا برای اتصال به تجهیزات اکتیو در نقطه توزیع قابل دسترسی باشند. با اتصال هر رشته فیبر از کابل های نوری مجزا به فیبر نوری Pigtail ، مدیریت فیبرها در یک نقطه انعطاف پذیر (ODF) صورتمی پذیرد. اتصال اینگونه فیبرها به تجهیزات اکتیو نیاز به دو سر کانکتور دارد. این کابل ها معمولاً در دو ساختار متفاوت در دسترس هستند:

کابل های فیبر نوری
کابل های فیبرنوری به جهت ایجاد محافظی مناسب برای تارهای فیبرنوری و متناسب با محیط های FTTX مختلف با شرایط جغرافیایی متفاوت تولید می شوند . کابل های مورد استفاده در شبکه دسترسی شامل کابل های معمول فیبر نوری (خاکی، کانالی، هوایی ، میکرو کابل های فیبر نوری )خاکی، کانالی، هوایی ، دسته فیبرهای مخصو نصب با هوای فشرده هستند . تارهای نوری مورد استفاده در کابل ها شامل بنا به کاربرد مربوطه شامل انواع متفاوتی است که در ذیل به معرفی برخی از آنها پرداخته می شود.

انواع کانکتورهای نوری

اتصالگر – – FC
یکی از معروفترین انواع اتصالگرهای نوری است و به علت دقهت بهالا ی آن، در تجهیهزات فیبهر نهور ی ته ک مهود و در لینک های نوری پرسرعت مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصالگر دقیق، به کلید ضد چرخش مجهز شده و به همین دلیل امکان آسیب انتهای فیبر و حساسیت به چرخش امتداد تنظیم شده آن کاهش یافته است.

لیست محصولات و خدمات

دانلود کنید